Fauna a flóra

Wikipedia uvádza že: “Fauna je súhrn živočíšstva určitej geografickej jednotky (zoogeografická oblasť) alebo, živočíšstvo vo všeobecnosti. Flóra je súhrn všetkých rastlinných druhov na určitom území, v určitom období alebo v určitom biotope”

Podobné fotky